Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de Stichting WerkVinden2.0 Alphen. (“WerkVinden Alphen”, “wij”. “ons” of “onze”) uw gegevens verzamelt, gebruikt en vrijgeeft. De Privacyverklaring is van toepassingen op alle diensten en producten.

Waar van toepassing, geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring telkens wanneer u gebruikmaakt van onze producten of diensten, dus adviseren we u dit document volledig door te lezen en contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke gegevens bevatten tevens anonieme gegevens die zijn gekoppeld aan gegevens die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Persoonlijke gegevens omvatten geen gegevens die onomkeerbaar geanonimiseerd of samengevoegd zijn zodat zij ons niet langer in staat stellen, in combinatie met andere gegevens of anderszins, u te identificeren.

Hier volgt een beschrijving van de typen persoonlijke gegevens die we mogelijk over u verzamelen en hoe we deze mogelijk gebruiken.

Welke persoonlijke gegevens door ons worden verzameld?

Afhankelijk van de producten en diensten die u gebruikt, verzamelen we verschillende soorten persoonlijke gegevens van en over u.

 • Gegevens die u verstrekt:
  We verzamelen de persoonlijke gegevens die u verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum als u onze producten en diensten gebruikt, een account maakt, contact met ons opneemt, deelneemt aan een workshop of training, deelneemt aan evenementen, interacties met ons heeft of anderszins met ons communiceert.
 • Gegevens over betalingen:
  Als u producten of diensten van ons betrekt, verzamelen we persoonlijke gegevens in verband met die dienst. Deze gegevens bevatten zeer beperkte betalingsgegevens, zoals de datum van betaling en wijze van betaling.
 • Gegevens over het gebruik van onze diensten:
  Wanneer u onze workshops, trainingen, lezingen of trajecten gebruik maakt, verzamelen we mogelijk gegevens over uw werksituatie zoals laatste werkgever, huidige werkstatus, hoe u in contact bent gekomen met WerkVinden Alphen en de diensten die u bij ons heeft afgenomen. Dit alles om ons in staat te stellen onze dienstverlening in het algemeen en specifiek aan u  te verbeteren.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken?

In het algemeen gebruiken we persoonlijke gegevens om onze diensten te leveren, verbeteren en ontwikkelen, om met u te communiceren en om aan u gerichte informatie te zenden.

WerkVinden Alphen verzamelt, verwerkt en bepaalt hoe uw persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten:
  We gebruiken persoonlijke gegevens om ons te helpen onze producten, services en reclame te leveren, verbeteren en ontwikkelen. Dit omvat tevens het gebruik van persoonlijke gegevens voor doeleinden zoals gegevensanalyse, onderzoek en audits. Een dergelijke verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen bij het aanbieden van producten en diensten aan u en om de continuïteit van de Stichting te waarborgen.
 • De Nieuwsbrief:
  WerkVinden Alphen stuurt via mail een Nieuwsbrief gericht op kennisdeling en de marketing van onze diensten. Uw naam en emailadres worden hiertoe verzameld via het formulier op de website en dient door u via de link in een Inschrijvingsmail te worden bevestigd. Daarna kan tijdens de inschrijving voor onze diensten gevraagd worden om ingeschreven te worden.
 • Het communiceren met u:
  Mits u vooraf uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruiken we persoonlijke gegevens soms om u marketingberichten toe te sturen in verband met de eigen diensten van WerkVinden Alphen, om met u te communiceren over uw account, geleverde en te leveren diensten, en om u te informeren over onze beleidsrichtlijnen en voorwaarden. We delen nimmer uw persoonlijke gegevens met externe partijen, tenzij u dit uitdrukkelijk aan ons verzoekt. Als u niet langer berichten per e-mail wilt ontvangen voor marketingdoeleinden, neemt u contact met ons op om zich hiervoor af te melden. Mogelijk gebruiken we uw gegevens voor het verwerken van en reageren op uw aanvragen als u contact met ons opneemt.

Voor elk van de hierboven beschreven toepassingen van uw gegevens die uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming nodig hebben, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen.

Uw rechten

We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens accuraat, volledig en up-to-date zijn. U hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die we verzamelen. U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens of deze op enig moment te beperken. U kunt een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Ter bescherming van de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens, kunnen we gegevens bij u opvragen om uw identiteit en recht op toegang tot dergelijke gegevens te bevestigen, alsmede om te zoeken naar de persoonlijke gegevens die we onderhouden en deze aan u te verstrekken. Er zijn gevallen waarin toepasselijke wetten of voorschriften ons toestaan of verplichten de verstrekking of verwijdering van sommige of alle persoonlijke gegevens die we beheren te weigeren.

U kunt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen. We zullen binnen een redelijk tijdsbestek, en in ieder geval binnen 30 dagen, reageren op uw verzoek.

Accounts sluiten

Neem contact met ons op om uw registratie te sluiten in verband met een onderstaand gebruik van uw persoonlijke gegevens:

 • het leveren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten;
 • het communiceren met u;
 • het aanbieden en meten van gerichte advertenties en diensten;
 • het leveren van producten en diensten

Wanneer u uw account sluit, hebben we geen verplichting om uw gegevens te bewaren en kunnen we deze geheel of gedeeltelijk verwijderen zonder enige aansprakelijkheid. Mogelijk bewaren we echter gegevens indien dit wordt vereist door de wet of voor legitieme doeleinden, zoals analyse van niet-persoonsgebonden gegevens, accountherstel, audits van onze administratie of gebruikmaking van onze rechten en plichten uit hoofde van onze overeenkomsten.

Voor het uitschrijven van de Nieuwsbrief kunt u zich op elk moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven.

Websites en diensten van derden

Onze producten en diensten, inclusief onze websites en digitale media, kunnen links bevatten naar of u de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot websites, producten en diensten van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacyregels van deze derden, noch zijn we verantwoordelijk voor de gegevens of inhoud die hun producten en diensten bevatten. Deze Privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op gegevens die door ons zijn verzameld. We raden u aan het privacybeleid van derden te lezen alvorens gebruik te maken van hun websites, producten of diensten.

Beveiliging, integriteit en bewaartermijn van gegevens

Houd er rekening mee dat, ondanks al onze inspanningen, geen enkel beveiligingssysteem onfeilbaar is. In het geval van ongeoorloofde toegang, zullen we u onmiddellijk informeren en de bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen indien dit wordt vereist door de wet.

Voor de Nieuwsbrief worden uw e-mailadres en naam opgeslagen in Mailchimp. De opslag van de gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om aan de doelen die in deze Privacyverklaring zijn omschreven te voldoen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring periodiek wijzigen, onder andere om gelijke tred te houden met nieuwe wettelijke voorschriften. We verwachten dat de meeste van dergelijke veranderingen gering zijn. Er kunnen echter gevallen zijn waarin wijzigingen in de Privacyverklaring van meer betekenis kan zijn. In dergelijke gevallen zullen we een prominente aankondiging van dergelijke wijzigingen doen voordat deze van kracht worden of u rechtstreeks een bericht sturen.

Als u na de ingangsdatum van de Privacyverklaring gebruik blijft maken van onze diensten, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met de herziene Privacyverklaring, maak dan geen gebruik meer van onze producten of diensten en neem contact met ons op om enig account dat u hebt gemaakt te sluiten.

Contact opnemen

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of de implementatie hiervan, kunt u een e-mail sturen naar het Bestuur, op bestuur@werkvindenalphen.nl. U kunt ons ook schrijven op:

Stichting WerkVinden2.0 Alphen
Postadres: Klaverhof 48
2403 XG  Alphen aan den Rijn
Tel: 06-18220980

Share This